Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Giải thích và định nghĩa

Diễn dịch

Các từ mà chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định theo các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

Các định nghĩa

Đối với các mục đích của Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này:

  • Công ty (được gọi là “Công ty”, “Chúng tôi” hoặc “Của chúng tôi” trong Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này) đề cập đến Bong88, Nguyễn Đức Thuận, Phường 13, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • Dịch vụ đề cập đến Trang web.
  • Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập Dịch vụ hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.
  • Trang web đề cập đến Bong88, truy cập từ https://bong88bet.day

tuyen bo mien tru trach nhiem bong88 3

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Thông tin có trên Dịch vụ chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Công ty không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung của Dịch vụ. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ thiệt hại nào, cho dù trong hành động của hợp đồng, sơ suất hoặc hành vi sai trái khác, phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc nội dung của Dịch vụ. Công ty có quyền bổ sung, xóa hoặc sửa đổi nội dung trên Dịch vụ bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này đã được tạo với sự trợ giúp của Trình tạo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm trong Nguồn cấp dữ liệu điều khoản. Công ty không đảm bảo rằng Dịch vụ không có vi-rút hoặc các thành phần gây hại khác.

Liên kết bên ngoài tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Dịch vụ có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài không được cung cấp hoặc duy trì bởi hoặc theo bất kỳ cách nào liên kết với Công ty. Xin lưu ý rằng Công ty không đảm bảo tính chính xác, phù hợp, kịp thời hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào trên các trang web bên ngoài này. Tuyên bố từ chối trách nhiệm về lỗi và thiếu sót Thông tin do Dịch vụ cung cấp chỉ dành cho hướng dẫn chung về các vấn đề được quan tâm. Ngay cả khi Công ty thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa để đảm bảo rằng nội dung của Dịch vụ là cập nhật và chính xác, lỗi vẫn có thể xảy ra. Ngoài ra, do tính chất thay đổi của luật pháp, quy tắc và quy định, có thể có sự chậm trễ, thiếu sót hoặc không chính xác trong thông tin trên Dịch vụ. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào, hoặc về kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này. Tuyên bố từ chối trách nhiệm sử dụng hợp lý Công ty có thể sử dụng tài liệu có bản quyền mà không phải lúc nào cũng được chủ sở hữu bản quyền cho phép cụ thể. Công ty cung cấp những tài liệu như vậy để phê bình, bình luận, đưa tin, giảng dạy, học bổng hoặc nghiên cứu. tuyen bo mien tru trach nhiem bong88 2 Công ty tin rằng điều này cấu thành việc “sử dụng hợp lý” bất kỳ tài liệu có bản quyền nào như được quy định trong phần 107 của luật Bản quyền Hoa Kỳ. Nếu Bạn muốn sử dụng tài liệu có bản quyền từ Dịch vụ cho các mục đích riêng của mình ngoài mục đích sử dụng hợp lý, Bạn phải xin phép chủ sở hữu bản quyền.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm về lượt xem

Dịch vụ có thể chứa các quan điểm và ý kiến của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc quan điểm chính thức của bất kỳ tác giả, cơ quan, tổ chức, chủ lao động hoặc công ty nào khác, kể cả Công ty. Nhận xét do người dùng xuất bản là trách nhiệm duy nhất của họ và người dùng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, trách nhiệm pháp lý và đổ lỗi cho bất kỳ hành vi phỉ báng hoặc kiện tụng nào phát sinh từ điều gì đó được viết trong hoặc là kết quả trực tiếp của điều gì đó được viết trong nhận xét. Công ty không chịu trách nhiệm về bất kỳ bình luận nào do người dùng xuất bản và có quyền xóa bất kỳ bình luận nào vì bất kỳ lý do gì. Miễn trừ trách nhiệm Thông tin về Dịch vụ được cung cấp với sự hiểu biết rằng Công ty ở đây không tham gia vào việc cung cấp dịch vụ và tư vấn pháp lý, kế toán, thuế hoặc các dịch vụ và tư vấn chuyên nghiệp khác. Do đó, nó không nên được sử dụng để thay thế cho việc tham khảo ý kiến của các chuyên gia kế toán, thuế, pháp lý hoặc cố vấn có thẩm quyền khác. Trong mọi trường hợp, Công ty hoặc các nhà cung cấp của Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng hoặc không có khả năng truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ. tuyen bo mien tru trach nhiem bong88 1

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm “Tự chịu rủi ro khi sử dụng”

Tất cả thông tin trong Dịch vụ được cung cấp “nguyên trạng”, không đảm bảo tính đầy đủ, chính xác, kịp thời hoặc kết quả thu được từ việc sử dụng thông tin này và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn đối với đảm bảo về hiệu suất, khả năng bán được và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với Bạn hoặc bất kỳ ai khác về bất kỳ quyết định hoặc hành động nào được thực hiện dựa trên thông tin do Dịch vụ cung cấp hoặc đối với bất kỳ thiệt hại do hậu quả, đặc biệt hoặc tương tự nào, ngay cả khi được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Liên hệ với chúng tôi

  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tuyên bố từ chối trách nhiệm này, Bạn có thể liên hệ với chúng tôi: Bằng cách truy cập trang này trên trang web của chúng tôi: https://bong88bet.day